Plasarea forței de muncă

Recrutăm personal pentru diverse domenii: hoteluri și pensiuni, depozite, construcții, agricultură, curățenie.

Selectăm din Asia forța de muncă de care ai nevoie. Selecția de muncitori din Asia o faci chiar tu, pe baza probelor de lucru în timp real sau înregistrate. Și pentru un număr mai mare de muncitori asiatici, te invităm să ne însoțești chiar în țara de unde vom recruta, astfel încât să selecționezi pe baza întâlnirilor fizice.

Vă oferim servicii în obținerea documentului A1, documentul care atestă achitarea în tara de origine (în cazul nostru, România) a contribuțiilor sociale pentru muncitorii detașați într-un stat membru UE sau pentru aceia care își desfășoară activitatea
concomitent pe teritoriul unor diferite state europene.

Securitate și sănătate în muncă

SISAM SRL oferă consultanță de specialitate pe probleme de securitatea și sănătatea lucrătorilor în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă 319/2006.
1. Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă;     
2. Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;  
3. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în munca, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;      
4. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;       
5. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității;  
6. Evaluarea riscurilor și documentația pentru securitatea și sănătatea în muncă sunt obligatoriu să fie realizate și să se afle în posesia angajatorului (conform Art.12 din Legea 319/2006).

Situații de urgență

Prevenirea și stingerea incendiilor (PSI)

Documentația PSI se realizează la nivel de firmă și ține cont de particularitățile locațiilor utilizate.

Aceasta conține toate documentele de organizare a activităților în domeniul situațiilor de urgență conform legislației în vigoare.

1. Întocmește actele de autoritate emise de administratorul societății (conducatorul instituției) privind apărarea împotriva incendiilor;
2. Întocmește planurile de protecție specifice situațiilor de urgență;
3. Efectuează instructajul introductiv general în domeniul situațiilor de urgentă pentru angajații beneficiarului la sediul societății (instituției), respectiv la cabinetul de instruire în domeniul situațiilor de urgență al societății SISAM SRL;
4. Întocmește instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor;
5. Întocmește tematica anuală și graficul de instruire-testare a lucrătorilor în domeniul situațiilor de urgență;
6. Asigură consultanță, informarea și îndrumarea privind asigurarea cerințelor minime de semnalizare în domeniul situațiilor de urgență conform H.G. 971/2006 și dotarea cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor.

Resurse umane

SISAM SRL oferă în domeniul Resurselor Umane consultanță privitor la întocmirea dosarului cu urmatoarele documente:
1. Regulamentul de Ordine Interioară (inclusiv obligațiile de a cunoaște și respecta deciziile de securitatea și sănătatea muncii).
2. Fișa postului (inclusiv modul de însușire și respectare a măsurilor pentru securitatea și sănătatea muncii).
3. Contractul Colectiv de Muncă

Asistență juridică

Vă oferim o gamă completă de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în orice domeniu de drept. Vă punem la dispoziție cele mai bune soluții, într-o manieră profesionistă, în vederea atingerii obiectivelor propuse

SISAM oferă consultanță juridică și reprezentare în fața instanțelor.

Servicii de asistență juridică:
1. Legislația muncii și fiscalitate;
2. Asistență juridică și reprezentare în fața autorităților publice în procedură prealabilă, precum și în fața instanțelor și de contencios administrativ;
3. Asistență juridică și reprezentare în procedurile administrative și judiciare generate de controalele diverselor organe de inspectie (ITM, ANAF, AFM, IGI etc.);
4. Contracte;
5. Proprietate intelectuală;
6. Litigii.

Medicina muncii

Medicina muncii este specialitatea medicală care se ocupă cu prevenția, diagnosticarea și managementul bolilor profesionale, a accidentelor de muncă, precum și cu asigurarea sănătătii în vederea creșterii productivității la locul de muncă.

Serviciul de Medicina Muncii, în conformitate cu: Legea nr. 319/2006, Normele Metodologice de Aplicare Publicate în Monitorul Oficial nr. 882/30.10.2006 și Hotărârea de Guvern nr. 355 din 17.05.2007 privind examinările medicale pentru fiecare categorie profesională în parte, asigură:

Monitorizarea stării de sănătate a angajaților prin:
1. Examen medical la angajare – structurat conform profesiei și a fișei de expunere la riscuri. Stabileste aptitudinea în muncă;
2. Control medical periodic – reevaluarea stării de sănătate;
3. Examen medical la reluarea activității – pentru persoane care au întrerupt serviciul mai mult de 30 de zile din motive medicale;
4. Examen medical de adaptare – stabilește aptitudinea în muncă a persoanelor angajate în locuri cu risc profesional dovedit sau potențial;
5. Reabilitarea profesională și reorientarea profesională în caz de accident de muncă;
6. Colaborarea permanentă cu medicul de familie al personalului angajat, informarea asupra stării de sănătate;
7. Monitorizarea  afecțiunilor angajaților prin luarea în evidență a certificatelor de concediu medical și urmărirea evoluției bolii;
8. La finalizarea examinărilor de medicina muncii, angajatul și angajatorul vor primi rezultatul evaluării prin intermediul fișei medicale în care se menționează aptitudinea pentru ocuparea locului de muncă conform profesiei și funcției;
9. Comunicarea riscului profesional către toți factorii implicați în procesul muncii;
10. Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psiho- fiziologice ale angajatului;
11. Consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sănătate și securitate la locul de muncă;

Avantajul serviciilor de medicina muncii:
1. Reducerea numărului de zile absente de la serviciu;
2. Creșterea eficienței activității desfașurate de client;
3. Verificarea și avizarea concediilor medicale;
4. Examinarile pentru medicina muncii se pot desfașura la sediul angajatorului dacă societatea amenajează un spațiu corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar pentru efectuarea examinărilor medicale.